o mnie

Nasza działalność

Krzysztof Pyszny – zarządza naszymi projektami, w 2016 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obronił pracę doktorską pt. „Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym województwa wielkopolskiego” i uzyskał stopień doktora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności: systemy informacji geograficznej w planowaniu przestrzennym. W 2013 na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Inżynierii Środowiska ukończył Studia Podyplomowe Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej, w 2006 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych ukończył Studia Podyplomowe Zarządzanie Środowiskiem. Jest absolwent studiów magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończył w 2006 roku.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych, studialnych i doradczych związanych z ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym i gospodarką wodną. Jest autorem i współautorem ponad 200 opracowań wynikających z przepisów ochrony środowiska (m.in. prognoz oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, raportów o oddziaływaniu na środowisko, planów ochrony i innych). Jest współautorem i autorem wielu ekspertyz i licznych publikacji naukowych.

W 2014 roku uzyskał wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski. W 2017 roku, jako członek zespołu Centrum Badań Metropolitalnych przy UAM w Poznaniu i współautor Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, został laureatem III nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Jest członkiem: Towarzystwa Urbanistów Polskich, Metropolitalnej Komisji Planistycznej – Metropolii Poznań, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Poznaniu, Stowarzyszenia Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów we Wrocławiu.

Książki
1.

Przybyła Cz., Sojak M., Wróżyński R., Pyszny K. 2017. Planowanie małej retencji w lasach na przykładzie Puszczy Noteckiej. Wydawnictwo Naukowe Bogucki na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

2.

Pyszny K., Przybyła Cz. 2016. Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Poznań 2016. Wydawca Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

3.

Przybyła Cz., Sojka M., Mrozik K., Wróżyński R., Pyszny K. 2015. Metodyczne i praktyczne aspekty planowania małej retencji. Wydawnictwo Naukowe Bogucki

Artykuły
1.

Wróżyński R, Pyszny K., Sojka M., Przybyła Cz., Murat-Błażejewska S. 2017. Ground volume assessment using ‘Structure from Motion’ phothogrammetry with a smarthphone and a compact camera. Open Geosciences 2017. 9. 281-294

2.

Wróżyński R., Sojka M., Pyszny K. 2016. Propozycja nowej metody oceny wizualnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz. [w:] GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk. red. M. Nowak. Wydawnictwo UAM pod patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 105-121.

3.

Wróżyński R., Sojka M., Pyszny K. 2016. The application of GIS and 3D graphic software to visual impact assessment of wind turbines. Renewable Energy 96 (2016). 625-635.

4.

Graf R., Pyszny K. 2016. Zintegrowana gospodarka wodna na obszarze metropolitalnym. [w:] Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. 45-65.

5.

Graf R., Pyszny K. 2016. Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi [w:] Koncepcja kierunków zagospodarowania przestrzennego Metropolii Poznań.59-75.

6.

Pyszny K. 2016. Możliwości wykorzystania narzędzi GIS w opracowaniach ekofizjograficznych i strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. [w:] Problemy planistyczne – Jesień 2016. Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU. 97-113.

7.

Pyszny K., Bednarek R., Binder M., Wróżyński R., Waldmann K., Wójcicki M. 2015. Infrastruktura techniczna [w:] Koncepcja kierunków zagospodarowania przestrzennego Metropolii Poznań. 262-280.

8.

Pyszny K., Przybyła Cz. 2014. Przegląd metod stosowanych przy sporządzaniu prognoz oddziaływania na środowisko do projektów rozporządzeń w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionów wodnych. Inżynieria Ekologiczna 39: 136-154.

9.

Pyszny K. 2014. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako element ewaluacji dokumentów planistycznych na obszarach chronionych [w:] jak organizować turystykę na nadmorskich obszarach natura 2000. Głąbiński z. (red.) Uniwersytet Szczeciński.

10.

Bednarek R., Pyszny K. 2014. Realizacja inwestycji infrastruktury turystycznej na obszarach Natura 2000 – uwarunkowania prawne. [w:] jak organizować turystykę na nadmorskich obszarach natura 2000. Głąbiński z. (red.) Uniwersytet Szczeciński.

11.

Pyszny K., Przybyła Cz., Bednarek R., Binder M. 2013. „GIS jako narzędzie wielokierunkowej analizy zagospodarowania przestrzennego obszaru Wielkopolskiego Parku Narodowego” [W:] Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki, Kunz M., Nienartowicz A. (red.) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 167-180

12.

Przybyła Cz., Pyszny K. 2013. Porównanie numerycznych modeli terenu SRTM i ASTER GDEM oraz ocena możliwości ich wykorzystania w modelowaniku hydrologicznym w obszarach o małych deniwelacjach. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set the Environment Protection), tom 15, 1489-1510

13.

Szczepański P., Pyszny K., Zydroń A. 2013. Analiza zróżnicowania stopnia szczegółowości ustaleń polityk przestrzennych wybranych gmin aglomeracji poznańskiej. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set the Environment Protection), tom 15, 2767-2779.

14.

Pyszny K. 2012. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp i suikzp [w:] Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym R. Bednarek, (red.) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Wielkopolski na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. 71-87.

15.

Pyszny K. 2012. GIS jako źródło informacji o środowisku oraz narzędzie jego oceny [w:] Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym R. Bednarek, (red.) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Wielkopolski na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. 105-122.