About me

Our activity

Krzysztof Pyszny – manages our projects. In 2016 he defended his doctoral dissertation on “Spatial Information Systems in strategic environmental impact assessments in the spatial planning of the Wielkopolskie Region” and he was awarded a doctoral degree in the field of environmental protection and management, specializing in geographic information systems in spatial planning. He is a graduate of postgraduate studies in “Hydrology and hydraulics used in engineering and water management”, which he completed in 2013 at the Faculty of Environmental Engineering of Tadeusz Kościuszko University of Technology in Cracow. In 2006 he completed a postgraduate course of studies in “Environmental Management” at the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University. He is a graduate of Master Studies in the field of Environmental Protection at the Faculty of Biology and Environmental Protection of the University of Silesia in Katowice, which he completed in 2006.

He has over 10 years’ experience in consulting, working on scientific research projects and developing studies in a range of areas: environmental protection, spatial planning and water management. He is the author and co-author of over 200 studies resulting from environmental protection regulations (including environmental impact prognoses, information posters, environmental impact reports, preservation plans). He is the author and co-author of many expert surveys and scientific papers.

In 2014 he received a grant for doctoral students in the fields of studies approved as strategic for the development of the Wielkopolska Region. In 2017, as a member of the Metropolitan Research Centre at AMU in Poznań and co-author of Directions in the Spatial Development of Poznań Metropolis he was laureate of the 3rd Award of the Prime Minister of Poland.

He is a member of: Polish City Planners Association, Metropolitan Planning Committee of Poznań Metropolis, Association of Western Regional Chamber of City Planners in Wrocław.

Books
1.

Przybyła Cz., Sojak M., Wróżyński R., Pyszny K. 2017. Planowanie małej retencji w lasach na przykładzie Puszczy Noteckiej. Wydawnictwo Naukowe Bogucki na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

2.

Pyszny K., Przybyła Cz. 2016. Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Poznań 2016. Wydawca Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

3.

Przybyła Cz., Sojka M., Mrozik K., Wróżyński R., Pyszny K. 2015. Metodyczne i praktyczne aspekty planowania małej retencji. Wydawnictwo Naukowe Bogucki

Articles
1.

Wróżyński R, Pyszny K., Sojka M., Przybyła Cz., Murat-Błażejewska S. 2017. Ground volume assessment using ‘Structure from Motion’ phothogrammetry with a smarthphone and a compact camera. Open Geosciences 2017. 9. 281-294

2.

Wróżyński R., Sojka M., Pyszny K. 2016. Propozycja nowej metody oceny wizualnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz. [w:] GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk. red. M. Nowak. Wydawnictwo UAM pod patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 105-121.

3.

Wróżyński R., Sojka M., Pyszny K. 2016. The application of GIS and 3D graphic software to visual impact assessment of wind turbines. Renewable Energy 96 (2016). 625-635.

4.

Graf R., Pyszny K. 2016. Zintegrowana gospodarka wodna na obszarze metropolitalnym. [w:] Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. 45-65.

5.

Graf R., Pyszny K. 2016. Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi [w:] Koncepcja kierunków zagospodarowania przestrzennego Metropoli Poznań.59-75.

6.

Pyszny K. 2016. Możliwości wykorzystania narzędzi GIS w opracowaniach ekofizjograficznych i strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. [w:] Problemy planistyczne – Jesień 2016. Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU. 97-113.

7.

Pyszny K., Bednarek R., Binder M., Wróżyński R., Waldmann K., Wójcicki M. 2015. Infrastruktura techniczna (w tym elektroenergetyczna) [w:] Koncepcja kierunków zagospodarowania przestrzennego Metropoli Poznań. 262-280.

8.

Pyszny K., Przybyła Cz. 2014. Przegląd metod stosowanych przy sporządzaniu prognoz oddziaływania na środowisko do projektów rozporządzeń w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionów wodnych. Inżynieria Ekologiczna 39: 136-154.

9.

Pyszny K. 2014. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako element ewaluacji dokumentów planistycznych na obszarach chronionych [w:] jak organizować turystykę na nadmorskich obszarach natura 2000. Głąbiński z. (red.) Uniwersytet Szczeciński.

10.

Bednarek R., Pyszny K. 2014. Realizacja inwestycji infrastruktury turystycznej na obszarach Natura 2000 – uwarunkowania prawne. [w:] jak organizować turystykę na nadmorskich obszarach natura 2000. Głąbiński z. (red.) Uniwersytet Szczeciński.

11.

Pyszny K., Przybyła Cz., Bednarek R., Binder M. 2013. „GIS jako narzędzie wielokierunkowej analizy zagospodarowania przestrzennego obszaru Wielkopolskiego Parku Narodowego” [W:] Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki, Kunz M., Nienartowicz A. (red.) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 167-180

12.

Przybyła Cz., Pyszny K. 2013. Porównanie numerycznych modeli terenu SRTM i ASTER GDEM oraz ocena możliwości ich wykorzystania w modelowaniku hydrologicznym w obszarach o małych deniwelacjach. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set the Environment Protection), tom 15, 1489-1510

13.

Szczepański P., Pyszny K., Zydroń A. 2013. Analiza zróżnicowania stopnia szczegółowości ustaleń polityk przestrzennych wybranych gmin aglomeracji poznańskiej. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set the Environment Protection), tom 15, 2767-2779.

14.

Pyszny K. 2012. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp i suikzp [w:] Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym R. Bednarek, (red.) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Wielkopolski na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. 71-87.

15.

Pyszny K. 2012. GIS jako źródło informacji o środowisku oraz narzędzie jego oceny [w:] Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym R. Bednarek, (red.) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Wielkopolski na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. 105-122.

16.

Bednarek R., Pyszny K., Waldmann K., Wójcicki M. 2012. Gospodarka wodno-ściekowa [W:] Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej. 94-97.