Karta informacyjna przedsięwzięcia

k.i.p., wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, DSU

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, ustawodawca wskazuje kilkanaście elementów, które obligatoryjnie musi zawierać k.i.p. najważniejsze z nich to:

 • rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
 • informacje o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz o dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (jeżeli to jest konieczne to w tym punkcie przedstawia się obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz modelowanie emisji hałasu),
 • lokalizacja względem obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
 • informację o możliwości wystąpienia oddziaływania skumulowanego z realizowanymi i zrealizowanymi przedsięwzięciami,
 • informację o ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 • informację o przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów.

Zapraszamy do współpracy

Zakres w jakim należy przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia określa art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). Rozpoczynając pracę nad opracowaniem k.i.p. omawiamy z Zamawiającym zakres w jakim planuje zrealizować przedsięwzięcie, w oparciu o wieloletnie doświadczenie doradzamy jakie elementy planowanego przedsięwzięcia już na tak wczesnym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego (przed wydaniem wszystkich innych decyzji m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu WZiZT) należy określić możliwie precyzyjnie, a dyskusję nad którymi można przesunąć na kolejne etapy procesu inwestycyjno-budowlanego.