Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

karta informacyjna przedsięwzięcia,
raport o oddziaływaniu na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, OOŚ

Przygotujemy dla Państwa:

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia uzyskujemy wszystkie niezbędne pozwolenia z zakresu ochrony środowiska
(więcej…)

Zapraszamy do współpracy

decyzja środowiskowa

Gwarantujemy Państwu wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego, od opracowania koncepcji przedsięwzięcia, przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzez opracowanie niezbędnych w toku postepowania administracyjnego dokumentów ( karty informacyjnej przedsięwzięcia), a w przypadku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - raportu o oddziaływaniu na środowisko i innych wymaganych analiz. Odpowiadamy za merytoryczne wyjaśnienia i konsultacje z właściwymi organami, uczestniczymy w konsultacjach społecznych, a także oferujemy współpracę z biurem projektowym na etapie opracowania projektu budowalnego.

Koordynujemy procedurę i realizujemy wszystkie zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Uzyskaliśmy kilkaset decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co pozwala nam na identyfikację potencjalnego ryzyka na każdym etapie przygotowania dokumentacji

FAQ

Czym jest ekspertyza środowiskowa?

Pod tym pojęciem rozumie się zarówno opracowania środowiskowe przygotowywane na indywidualne zapotrzebowanie zamawiającego (analizy formalno-prawne, analizy akustyczne, badania przyrodnicze), jak i dokumenty wymagane przepisami prawa:

Kto musi wykonać ekspertyzę środowiskową i kto ją może opracować?

Konieczność wykonania ekspertyzy środowiskowej/opracowania środowiskowego wynika z obowiązujących przepisów prawa i tylko w tym momencie sporządzenie np. prognozy oddziaływania na środowisko, karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne.

Niemniej podmiot planujący działania inwestycyjne dla własnego bezpieczeństwa i zminimalizowania ewentualnego ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia może zlecić, fakultatywnie, opracowanie ekspertyzy środowiskowej, która będzie dostosowana do potrzeb zamawiającego.

Sporządzenie opracowań środowiskowych wymaga rozległej interdyscyplinarnej wiedzy, w szczególnych przypadkach zdefiniowanych w art. art. 74a. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) określono literalnie, kto może opracować prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów – kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:

1. ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:

 1. nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
 2. nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
 3. nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
 4. nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub

2. ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Jakie przedsięwzięcia wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Na podstawie artykułu 71 ust 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

  (jest to tzw. I grupa lub §2 , dla których zawsze przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, czyli m.in. sporządza się raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia),

 2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

  (jest to tzw. II grupa lub §3, to przedsięwzięcia, w których organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach rozstrzyga w formie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, czyli m.in. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).

  Wyżej przywołane przedsięwzięcia literalnie zostały wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

  Należy podkreślić, że przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagać mogą również przedsięwzięcia inne, niż te wymienione w ww. rozporządzeniu, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Niemniej w przypadku oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 nie uzyskuje się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 jest przeprowadzana etapie zgłoszenia, złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, koncesji, zgody wodnoprawnej, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Kiedy należy wystąpić o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędne do procedowania m.in.

 • decyzji o pozwoleniu na budowę (PB), decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZIZT),
 • pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,
 • decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 • zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Jaki organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajduje się w kompetencjach kilku organów. Artykuł 75 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) określa, który organ w jakim przypadku jest właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem tym może być:

 • regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ)
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ)
 • starosta
 • dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta (we większości przypadków).

Czym jest ocena oddziaływania na środowisko?

Ocena oddziaływania na środowisko została zdefiniowana w art. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) i rozumiana jest jako postępowanie obejmujące w szczególności:

 1. weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który dla Państwa opracujemy,
 2. uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
 3. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga (art. 59 ww. ustawy) realizacja:

 1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii właściwych organów najczęściej RDOŚ, PPIS, PGW Wody Polskie, Urząd Marszałkowski w przypadku pozwoleń zintegrowanych.

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko –kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 4. mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, znajdującym się w odległości 100 m od granice tergo terenu oraz obszarem na którym w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska,
 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub części decyzji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.), przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym zamiast kopii mapy ewidencyjnej, mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 6. dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska –wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej i innych wymienionych w ustawie,
 7. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar znajdujący się w odległości 100 m od granice tergo terenu, działki na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 8. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 9. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art.10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. − Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz.755, ze zm.).

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia (k.i.p.) i jakie informacje musi zawierać?

Zakres w jakim należy przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia określa art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). Rozpoczynając pracę nad opracowaniem k.i.p. omawiamy z Zamawiającym zakres w jakim planuje zrealizować przedsięwzięcie, w oparciu o wieloletnie doświadczenie doradzamy jakie elementy planowanego przedsięwzięcia już na tak wczesnym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego (przed wydaniem wszystkich innych decyzji m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu WZiZT) należy określić możliwie precyzyjnie, a dyskusję nad którymi można przesunąć na kolejne etapy procesu inwestycyjno-budowlanego.

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, ustawodawca wskazuje kilkanaście elementów, które obligatoryjnie musi zawierać k.i.p. najważniejsze z nich to:

 • rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
 • informacje o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz o dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (jeżeli to jest konieczne to w tym punkcie przedstawia się obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz modelowanie emisji hałasu),
 • lokalizacja względem obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
 • informację o możliwości wystąpienia oddziaływania skumulowanego z realizowanymi i zrealizowanymi przedsięwzięciami,
 • informację o ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 • informację o przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów.

Co musi zawierać raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Raport o odziaływaniu na środowisko należy opracować w przypadku przedsięwzięć:

 • zawsze znacząco mogących oddziaływać na środowisko,
 • co do których organ właściwy do wydania decyzji po analizie k.i.p. i uwzględnieniu szeregu kryteriów stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Zakres w jakim należy przygotować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określa art. 66 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

W raporcie należy przedstawić informacje szczegółowe względem danych przedstawianych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia k.i.p. Często ich uzyskanie wymaga konsultacji z projektantem, który musi następnie uwzględnić warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w projekcie.

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest rozbudowanym opracowaniem eksperckim, które powinno zawierać kilkadziesiąt obligatoryjnych elementów. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej:

 • szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia (technologii),
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania,
 • wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby przedsięwzięcia,
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • opis krajobrazu,
 • opis wariantów planowanego przedsięwzięcia (w tym racjonalnego wariantu alternatywnego),
 • określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko (tutaj niezbędne jest m.in. przeprowadzenie obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza, modelowanie emisji hałasu),
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu,
 • opis metod prognozowania zastosowanych na etapie sporządzania raportu,
 • opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długo terminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko,
 • opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
 • analizę możliwych konfliktów społecznych,
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,

Art. 66. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać:

1) Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

 1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
 3. przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,
 4. informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
 5. informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
 6. informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 7. ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;

2) Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

 1. elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,
 2. właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;

2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;

3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;

5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:

 1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
 2. racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

– wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:

 1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
 2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
 3. dobra materialne,
 4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
 5. formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
 6. elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,
 7. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a– f;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a;

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

 1. istnienia przedsięwzięcia,
 2. wykorzystywania zasobów środowiska,
 3. emisji;

9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

 1. określenie założeń do:
  • ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
  • programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
 2. analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:

 1. dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,
 2. wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14 przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

18)streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

19) podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu;

19a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu;

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

1a. Każdy z analizowanych wariantów drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1b. Przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko w związku:

 1. z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 2. z gospodarką odpadami;
 3. ze stosowaniem danych technologii lub substancji.

1c. W przypadku gdy planowane przedsięwzięcie związane jest z działalnością polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węglowodorów metodą otworów wiertniczych lub wydobywaniu węglowodorów ze złoża tą metodą, opis elementów przyrodniczych środowiska, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz inne dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2–2b, powinny zawierać się w obszarze określonym promieniem 500 m od zewnętrznej granicy przedsięwzięcia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

2a. W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego przemawiają za realizacją przedsięwzięcia.

2b. Jeżeli planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową celu publicznego, a proponowany przez wnioskodawcę wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub rezerwatu przyrody, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych.

3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego.

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, istotne z punktu widzenia danego przedsięwzięcia.

Jakie organy uczestniczą (opiniują, uzgadniają) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

W toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko w drodze postanowienia (art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) stwierdza się obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii:

 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ),
 • organu właściwego państwowej inspekcji sanitarnej (państwowy wojewódzki inspektor sanitarny PWIS, państwowy powiatowy inspektor sanitarny PPIS, państwowy graniczny inspektor sanitarny PGIS),
 • organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego (jeżeli takie jest wymagane) najczęściej starosta lub prezydent miasta (dotyczy miast na prawach powiatu), marszałek województwa
 • organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej (PGW Wody Polskie),
 • w przypadku gdy przedsięwzięcie realizowane jest na obszarze morskim – dyrektor urzędu morskiego.

W przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000, zamiast opinii dokonuje on uzgodnienia w drodze postanowienia. W przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, zamiast opinii, dokonuje on uzgodnienia w drodze postanowienia.

W przypadku gdy wnioskodawcą dla planowanych przedsięwzięć, jest jednostka samorządu terytorialnego (JST), dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ), stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zamiast opinii, dokonuje uzgodnienia w drodze postanowienia.

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji na podstawie art. 77 ust 1 ustawy OOŚ:

 • uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (RDOŚ) i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu morskiego,
 • uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze parku narodowego – w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar parku narodowego,
 • uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (GDOŚ) w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody – w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar rezerwatu przyrody,
 • zasięga opinii organu państwowej inspekcji sanitarnej (państwowy wojewódzki inspektor sanitarny PWIS, państwowy powiatowy inspektor sanitarny PPIS, państwowy graniczny inspektor sanitarny PGIS), chyba że – w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego (jeżeli takie jest wymagane) najczęściej starosta lub prezydent miasta (dotyczy miast na prawach powiatu), marszałek województwa
 • uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, chyba że – w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Czym jest ocena oddziaływania na obszar Natura 2000?

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 ograniczona jest do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wymagane jest (art. 59 ustawy OOŚ) jeżeli:

 1. przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
 2. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony przez RDOŚ w drodze postanowienia.

W przypadku oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 nie uzyskuje się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 jest przeprowadzana etapie zgłoszenia, złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, koncesji, zgody wodnoprawnej, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Wówczas jeżeli organ uprawniony do przyjęcia zgłoszenia, wydania ww. decyzji stwierdzi, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 postanowieniem nakłada obowiązek przedłożenia RDOŚ stosownych dokumentów (m.in. karty informacyjnej przedsięwzięcia) wymienionych w art. 96 ust 3. Ustawy OOŚ. Następnie postanowieniem RDOŚ stwierdza konieczność lub jej brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. W toku oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 należy sporządzić (w zakresie określonym przez RDOŚ) raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Zakres raportu powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi jeden z najistotniejszych elementów oceny oddziaływania na środowisko i zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) jeżeli została przeprowadzona powinna wraz z metodyką jej opracowania stanowić załącznik do raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Przygotujemy inwentaryzację przyrodniczą:

 • w pełnym zakresie określonym przez organ wydający postanowienie o zakresie w jakim należy sporządzić raport o odziaływaniu na środowisko, tutaj rozumianą jako zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby planowanego przedsięwzięcia,
 • gatunków chronionych roślin, grzybów, zwierząt, siedlisk przyrodniczych i in.

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z wielu branż m.in. botaniki, mykologii (grzyby), entomologii (owady), ichtiologii (ryby), herpetologii (płazy, gady), ornitologii (ptaki), teriologii (ssaki), chiropterologii (nietoperze).

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU)

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko –kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 4. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub części decyzji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.), przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym zamiast kopii mapy ewidencyjnej, mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 6. dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska –wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej,
 7. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie ,
 8. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,
 9. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art.10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. − Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz.755, ze zm.).

Karta informacyjna przedsięwzięcia (k.i.p.)

Zakres w jakim należy przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia określa art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). Rozpoczynając pracę nad opracowaniem k.i.p. omawiamy z Zamawiającym zakres w jakim planuje zrealizować przedsięwzięcie, w oparciu o wieloletnie doświadczenie doradzamy jakie elementy planowanego przedsięwzięcia już na tak wczesnym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego (przed wydaniem wszystkich innych decyzji m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu WZiZT) należy określić możliwie precyzyjnie, a dyskusję nad którymi można przesunąć na kolejne etapy procesu inwstycyjno-budowlanego.

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, ustawodawca wskazuje kilkanaście elementów, które obligatoryjnie musi zawierać k.i.p. najważniejsze z nich to:

 • rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
 • informacje o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz o dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (jeżeli to jest konieczne to w tym punkcie przedstawia się obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz modelowanie emisji hałasu),
 • lokalizacja względem obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
 • informację o możliwości wystąpienia oddziaływania skumulowanego z realizowanymi i zrealizowanymi przedsięwzięciami,
 • informację o ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 • informację o przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów.

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o odziaływaniu na środowisko należy opracować w przypadku przedsięwzięć:

 • zawsze znacząco mogących oddziaływać na środowisko,
 • co do których organ właściwy do wydania decyzji po analizie k.i.p. i uwzględnieniu szeregu kryteriów stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Zakres w jakim należy przygotować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określa art. 66 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).
Informację, które należy przedstawić

W raporcie należy przedstawić informacje szczegółowe względem danych przedstawianych w k.i.p. Często ich uzyskanie wymaga konsultacji z projektantem, który musi następnie uwzględnić warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w projekcie.

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest rozbudowanym opracowaniem eksperckim, które powinno zawierać kilkadziesiąt obligatoryjnych elementów. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej:

 • szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia (technologii),
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania,
 • wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby przedsięwzięcia,
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • opis krajobrazu,
 • opis wariantów planowanego przedsięwzięcia (w tym racjonalnego wariantu alternatywnego),
 • określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko (tutaj niezbędne jest m.in. przeprowadzenie obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza, modelowanie emisji hałasu),
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu,
 • opis metod prognozowania zastosowanych na etapie sporządzania raportu,
 • opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długo terminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko,
 • opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
 • analizę możliwych konfliktów społecznych,
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,

Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi jeden z najistotniejszych elementów oceny oddziaływania na środowisko i zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) jeżeli została przeprowadzona powinna wraz z metodyką jej opracowania stanowić załącznik do raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Przygotujemy inwentaryzację przyrodniczą:

 • w pełnym zakresie określonym przez organ wydający postanowienie o zakresie w jakim należy sporządzić raport o odziaływaniu na środowisko, tutaj rozumianą jako zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby planowanego przedsięwzięcia,
 • gatunków chronionych roślin, grzybów, zwierząt, siedlisk przyrodniczych i in.

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z wielu branż m.in. botaniki, mykologii (grzyby), entomologii (owady), ichtiologii (ryby), herpetologii (płazy, gady), ornitologii (ptaki), teriologii (ssaki), chiropterologii (nietoperze).

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000

 • Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 ograniczona jest do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

  Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wymagane jest (art. 59 ustawy OOŚ) jeżeli:
  1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
  2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony przez RDOŚ w drodze postanowienia.

  W przypadku oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 nie uzyskuje się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 jest przeprowadzana etapie zgłoszenia, złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, koncesji, zgody wodnoprawnej, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

  Wówczas jeżeli organ uprawniony do przyjęcia zgłoszenia, wydania ww. decyzji stwierdzi, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 postanowieniem nakłada obowiązek przedłożenia RDOŚ stosownych dokumentów (m.in. karty informacyjnej przedsięwzięcia) wymienionych w art. 96 ust 3. Ustawy OOŚ. Następnie postanowieniem RDOŚ stwierdza konieczność lub jej brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. W toku oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 należy sporządzić (w zakresie określonym przez RDOŚ) raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Zakres raportu powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

  Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia uzyskujemy wszystkie niezbędne pozwolenia z zakresu ochrony środowiska