Gospodarka wodna

programy małej retencji, modelowanie
zjawisk powodzi i suszy

Zarządzanie zasobami wodnymi, w zgodzie z wymogami ochrony środowiska, to dzisiaj jeden z priorytetów zarządzania środowiskiem. Problemy z przyśpieszonym odpływem wód opadowych i roztopowych, podtopienia, powodzie, zdekapitalizowana infrastruktura wodno-melioracyjna i narastająca presja inwestycyjna to problemy, z którymi mierzą się zarządzający obszarami miejskimi, wiejskimi, leśnymi.

Dodając do tego zwiększenie liczby występowania ekstremalnych zjawisk, będących efektem zmian klimatu, należy wyprowadzić wniosek, że bardzo dobrze przygotowane analizy i dokumentacje stanowią dzisiaj niezbędne narzędzia profilaktyki i minimalizowania skutków występowania wyżej wymienionych zjawisk. Nasz zespół uczestniczył w licznych pracach nad wieloma dokumentami z ww. zakresu, pokłosiem ich opracowania są liczne publikacje, m.in. z zakresu planowania małej retencji z wykorzystaniem narzędzi GIS.

Przygotujemy dla Państwa:

  • programy małej retencji z wykorzystaniem najnowszych narzędzi GIS,
  • modelowanie zjawisk powodzi i suszy,
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • analizy hydrograficzne terenu, wyznaczanie zlewni cząstkowych, określanie zasięgu stref powodziowych, ocena ryzyka powodziowego,
  • koncepcje odwodnienia terenu,
  • modelowanie hydrauliczne,
  • oceny hydromorfologiczne.

Zapraszamy do współpracy