Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

karta informacyjna przedsięwzięcia,
raport o oddziaływaniu na środowisko, OOŚ

Gwarantujemy Państwu wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego, od opracowania koncepcji przedsięwzięcia, przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzez opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów w toku postępowania administracyjnego (karty informacyjnej przedsięwzięcia), a w przypadku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (raportu o oddziaływaniu na środowisko i innych wymaganych analiz), wyjaśnień i konsultacji z właściwymi organami, po współpracę z biurem projektowym na etapie opracowania projektu budowalnego w zgodzie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo udzielić nam pełnomocnictwa, koordynujemy procedurę i realizujemy wszystkie zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Przygotujemy dla Państwa:

  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • kartę informacyjną przedsięwzięcia,
  • raport o oddziaływaniu na środowisko,
  • inwentaryzację przyrodniczą,
  • ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia uzyskujemy wszystkie niezbędne pozwolenia z zakresu ochrony środowiska

Zapraszamy do współpracy